Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồ dùng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đồ dùng, dụng cụ. ◎Như: “khí dụng” 器用 đồ dùng, “đào khí” 陶器 đồ gốm, “binh khí” 兵器 khí giới.
2. (Danh) Độ lượng. ◎Như: “khí độ khoan quảng” 器度寬廣 khí độ rộng rãi. ◇Luận Ngữ 論語: “Quản Trọng chi khí tiểu tai” 管仲之器小哉 (Bát dật 八佾) Độ lượng của Quản Trọng nhỏ nhen thay!
3. (Danh) Tài năng, năng lực. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thử tử trưởng thành, tất đương đại chi vĩ khí dã” 此子長成, 必當代之偉器也 (Đệ thập nhất hồi) Người này lớn lên tất là người giỏi trong đời.
4. (Danh) Cơ quan, bộ phận. ◎Như: “sinh thực khí” 生殖器 bộ phận sinh dục.
5. (Danh) Các thứ thuộc về tước vị, danh hiệu.
6. (Danh) Họ “Khí”.
7. (Động) Coi trọng. ◎Như: “khí trọng” 器重 coi trọng (vì có tài năng). ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Triều đình khí chi” 朝廷器之 (Trần Sủng truyện 陳寵傳) Triều đình coi trọng ông.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðồ, như khí dụng 器用 đồ dùng.
② Tài năng.
③ Ðộ lượng. Trông người nào mà cho là có tài gọi là khí trọng 器重.
④ Các thứ thuộc về tước vị danh hiệu cũng gọi là khí.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Gọi chung các) công cụ, đồ dùng: 武器 Vũ khí; 容器 Đồ đựng; 石器 Đồ đá; 銅器 Đồ đồng;
② Cơ quan: 消化器 Cơ quan tiêu hoá;
③ Máy, hộp: 變壓器 Máy biến thế; 變速器 Hộp số, hộp biến tốc;
④ Bụng dạ, độ lượng, khí độ: 小器 Bụng dạ hẹp hòi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ dùng — Sự tài giỏi — Lòng dạ rộng hẹp của một người.

Từ điển Trung-Anh

(1) device
(2) tool
(3) utensil
(4) CL:臺|台[tai2]

Từ ghép 732

àn qì 暗器Àò dīng xié zhèn qì 奥丁谐振器Àò dīng xié zhèn qì 奧丁諧振器bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì 百万吨级核武器bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì 百萬噸級核武器bàn dǎo tǐ tàn cè qì 半导体探测器bàn dǎo tǐ tàn cè qì 半導體探測器bào jǐng qì 報警器bào jǐng qì 报警器bào sī qì 刨丝器bào sī qì 刨絲器Běi jīng hé wǔ qì yán jiū suǒ 北京核武器研究所bèi pín qì 倍頻器bèi pín qì 倍频器bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 備用二級頭呼吸器bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 备用二级头呼吸器bèi zēng qì 倍增器bì léi qì 避雷器biān jí qì 編輯器biān jí qì 编辑器biān mǎ qì 編碼器biān mǎ qì 编码器biān yì qì 編譯器biān yì qì 编译器biàn liú qì 变流器biàn liú qì 變流器biàn qì 便器biàn sù qì 变速器biàn sù qì 變速器biàn yā qì 变压器biàn yā qì 變壓器biàn yà qì 变壓器biàn yà qì 變壓器biàn zǔ qì 变阻器biàn zǔ qì 變阻器biāo chēng hé wǔ qì 标称核武器biāo chēng hé wǔ qì 標稱核武器bīng níng qì 冰凝器bīng qì 兵器bīng qì shù 兵器术bīng qì shù 兵器術bō pí qì 剝皮器bō pí qì 剥皮器bō xián yuè qì 拨弦乐器bō xián yuè qì 撥弦樂器bó tāi cí qì 薄胎瓷器bǔ shǔ qì 捕鼠器bù dǎ bù chéng qì 不打不成器Bù Kuò sàn Hé wǔ qì Tiáo yuē 不扩散核武器条约Bù Kuò sàn Hé wǔ qì Tiáo yuē 不擴散核武器條約bù sǎ qì 布洒器bù sǎ qì 布灑器cáng qì dài shí 藏器待时cáng qì dài shí 藏器待時cè huǎng qì 测谎器cè huǎng qì 測謊器cè jìng qì 测径器cè jìng qì 測徑器cè shì qì 测试器cè shì qì 測試器chā sù qì 差速器cháng guī wǔ qì 常規武器cháng guī wǔ qì 常规武器chéng qì 成器chéng qì 盛器chǐ liè jiǎo zhèng qì 齒列矯正器chǐ liè jiǎo zhèng qì 齿列矫正器chōng diàn qì 充电器chōng diàn qì 充電器chōng yá qì 冲牙器chōng yá qì 沖牙器chú shī qì 除湿器chú shī qì 除濕器chǔ lǐ qì 处理器chǔ lǐ qì 處理器chù fā qì 触发器chù fā qì 觸發器chuán dòng qì 传动器chuán dòng qì 傳動器chuán gǎn qì 传感器chuán gǎn qì 傳感器chuán shēng qì 传声器chuán shēng qì 傳聲器chuī qì 炊器cí pán qū dòng qì 磁盘驱动器cí pán qū dòng qì 磁盤驅動器cí qì 瓷器cí qì 磁器cún chǔ qì 存储器cún chǔ qì 存儲器dǎ dàn qì 打蛋器dǎ jī yuè qì 打击乐器dǎ jī yuè qì 打擊樂器dǎ kǒng qì 打孔器dǎ yìn fú wù qì 打印服务器dǎ yìn fú wù qì 打印服務器dǎ zhì shí qì 打制石器dǎ zhì shí qì 打製石器dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì 大規模殺傷性武器dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì 大规模杀伤性武器dà liàng shā shāng wǔ qì 大量杀伤武器dà liàng shā shāng wǔ qì 大量殺傷武器dà qì 大器dà qì wǎn chéng 大器晚成dān cí chǎn shēng qì mó xíng 单词产生器模型dān cí chǎn shēng qì mó xíng 單詞產生器模型dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù 导弹武器技术控制制度dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù 導彈武器技術控制制度Dé zhōu Yí qì 德州仪器Dé zhōu Yí qì 德州儀器dī lòu jì shí qì 滴漏計時器dī lòu jì shí qì 滴漏计时器diǎn yān qì 点烟器diǎn yān qì 點煙器diàn hè ǒu hé qì jiàn 电荷耦合器件diàn hè ǒu hé qì jiàn 電荷耦合器件diàn kàng qì 电抗器diàn kàng qì 電抗器diàn lǎn tiáo zhì jiě tiáo qì 电缆调制解调器diàn lǎn tiáo zhì jiě tiáo qì 電纜調制解調器diàn qì 电器diàn qì 電器diàn róng qì 电容器diàn róng qì 電容器diàn wèi qì 电位器diàn wèi qì 電位器diàn yuán gōng yìng qì 电源供应器diàn yuán gōng yìng qì 電源供應器diàn zǐ qì jiàn 电子器件diàn zǐ qì jiàn 電子器件diàn zǔ qì 电阻器diàn zǔ qì 電阻器dìng biāo qì 定标器dìng biāo qì 定標器dòng tài cún chǔ qì 动态存储器dòng tài cún chǔ qì 動態存儲器dǒu shāo zhī qì 斗筲之器dú kǎ qì 讀卡器dú kǎ qì 读卡器duàn lù qì 断路器duàn lù qì 斷路器duì kōng huǒ qì 对空火器duì kōng huǒ qì 對空火器dūn biàn qì 蹲便器duō duān zhōng jì qì 多端中繼器duō duān zhōng jì qì 多端中继器duō gōng qì 多工器èr jí tóu hū xī qì 二級頭呼吸器èr jí tóu hū xī qì 二级头呼吸器fā shè jī yìng dá qì 发射机应答器fā shè jī yìng dá qì 發射機應答器fā shè qì 发射器fā shè qì 發射器fā shēng qì 发声器fā shēng qì 發聲器fā shēng qì guān 发声器官fā shēng qì guān 發聲器官fā sòng qì 发送器fā sòng qì 發送器fā yīn qì guān 发音器官fā yīn qì guān 發音器官fǎn yòng huàn liú qì 反用换流器fǎn yòng huàn liú qì 反用換流器fáng wèi wǔ qì 防卫武器fáng wèi wǔ qì 防衛武器fǎng zhēn fú wù qì 仿真服务器fǎng zhēn fú wù qì 仿真服務器fàng dà qì 放大器fàng shè xìng wǔ qì 放射性武器fēi hé wǔ qì guó jiā 非核武器国家fēi hé wǔ qì guó jiā 非核武器國家fēi xíng jì lù qì 飛行記錄器fēi xíng jì lù qì 飞行记录器fēn jiǎo qì 分角器fēn pèi qì 分配器fēn xī qì 分析器fēng míng qì 蜂鳴器fēng míng qì 蜂鸣器fēng zǔ ní qì 風阻尼器fēng zǔ ní qì 风阻尼器fū huà qì 孵化器fú qián qì jù 浮潛器具fú qián qì jù 浮潜器具fú wù qì 服务器fú wù qì 服務器Gài gé jì shù qì 盖革计数器Gài gé jì shù qì 蓋革計數器gǎn jué qì 感覺器gǎn jué qì 感觉器gǎn jué qì guān 感覺器官gǎn jué qì guān 感觉器官gǎn shòu qì 感受器gǎn yìng qì 感应器gǎn yìng qì 感應器gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì 高速緩衝存儲器gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì 高速缓冲存储器gōng nèi jié yù qì 宫内节育器gōng nèi jié yù qì 宮內節育器gōng yù shàn qí shì , bì xiān lì qí qì 工欲善其事,必先利其器gǔ qì 骨器gù tǐ rè róng jī guāng qì 固体热容激光器gù tǐ rè róng jī guāng qì 固體熱容激光器guǎn yuè qì 管乐器guǎn yuè qì 管樂器guāng fā sòng qì 光发送器guāng fā sòng qì 光發送器guāng fú qì jiàn 光伏器件guāng gé lí qì 光隔离器guāng gé lí qì 光隔離器guāng jiǎn cè qì 光检测器guāng jiǎn cè qì 光檢測器guāng jiē shōu qì 光接收器guāng ǒu hé qì 光耦合器guāng pán qū dòng qì 光盘驱动器guāng pán qū dòng qì 光盤驅動器guāng xué yí qì 光学仪器guāng xué yí qì 光學儀器guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì 广播和未知服务器guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì 廣播和未知服務器Guó jì Shāng yè Jī qì 国际商业机器Guó jì Shāng yè Jī qì 國際商業機器Guó měi Diàn qì 国美电器Guó měi Diàn qì 國美電器guò lǜ qì 过滤器guò lǜ qì 過濾器háng kōng qì 航空器háng tiān qì 航天器hé chéng qì 合成器hé wǔ qì 核武器héng wēn qì 恆溫器héng wēn qì 恒温器hōng shǒu qì 烘手器hū jiào qì 呼叫器hū xī qì 呼吸器hū xī tiáo jié qì 呼吸調節器hū xī tiáo jié qì 呼吸调节器huà xué jī guāng qì 化学激光器huà xué jī guāng qì 化學激光器huà xué wǔ qì 化学武器huà xué wǔ qì 化學武器huà xué wǔ qì chǔ bèi 化学武器储备huà xué wǔ qì chǔ bèi 化學武器儲備huà xué wǔ qì fáng hù 化学武器防护huà xué wǔ qì fáng hù 化學武器防護huà yóu qì 化油器huǎn chōng qì 緩衝器huǎn chōng qì 缓冲器huǎn jiàng qì 緩降器huǎn jiàng qì 缓降器huàn rè qì 换热器huàn rè qì 換熱器huī fā xìng cún chǔ qì 挥发性存储器huī fā xìng cún chǔ qì 揮發性存儲器huí xuán jiā sù qì 回旋加速器huǒ qì 火器huǒ yàn pēn shè qì 火焰喷射器huǒ yàn pēn shè qì 火焰噴射器jī guāng qì 激光器jī qì 机器jī qì 機器jī qì fān yì 机器翻译jī qì fān yì 機器翻譯jī qì jiǎo tà chē 机器脚踏车jī qì jiǎo tà chē 機器腳踏車jī qì rén 机器人jī qì rén 機器人jī qì rén xué 机器人学jī qì rén xué 機器人學jī xián lèi yuè qì 击弦类乐器jī xián lèi yuè qì 擊弦類樂器jí xiàn qì 集線器jí xiàn qì 集线器jí zhōng qì 集中器jǐ zào qì 給皂器jǐ zào qì 给皂器jì bù qì 計步器jì bù qì 计步器jì cún qì 寄存器jì diàn qì 繼電器jì diàn qì 继电器jì jià qì 計價器jì jià qì 计价器jì lù qì 記錄器jì lù qì 记录器jì qì 祭器jì shí qì 計時器jì shí qì 计时器jì shù qì 計數器jì shù qì 计数器jì suàn qì 計算器jì suàn qì 计算器jì yì qì 記憶器jì yì qì 记忆器Jiā lì lüè tàn cè qì 伽利略探测器Jiā lì lüè tàn cè qì 伽利略探測器jiā shī qì 加湿器jiā shī qì 加濕器jiā sù qì 加速器jiā yòng diàn qì 家用电器jiā yòng diàn qì 家用電器jiān shì qì 监视器jiān shì qì 監視器jiǎn cè qì 检测器jiǎn cè qì 檢測器jiǎn sù qì 减速器jiǎn sù qì 減速器jiǎn zhèn qì 减震器jiǎn zhèn qì 減震器jiàn pán yuè qì 鍵盤樂器jiàn pán yuè qì 键盘乐器jiàn wèi qì 健慰器jiāo huàn qì 交换器jiāo huàn qì 交換器jiē chù qì 接触器jiē chù qì 接觸器jiē shōu qì 接收器jiē shōu qì líng mǐn dù 接收器灵敏度jiē shōu qì líng mǐn dù 接收器靈敏度jié pāi qì 節拍器jié pāi qì 节拍器jiě mǎ qì 解码器jiě mǎ qì 解碼器jiě shì qì 解释器jiě shì qì 解釋器jìn zhǐ hé wǔ qì shì yàn tiáo yuē 禁止核武器試驗條約jìn zhǐ hé wǔ qì shì yàn tiáo yuē 禁止核武器试验条约jīng mì yí qì 精密仪器jīng mì yí qì 精密儀器jǐng bào qì 警報器jǐng bào qì 警报器jìng shuǐ qì 净水器jìng shuǐ qì 淨水器jìng tài cún chǔ qì 静态存储器jìng tài cún chǔ qì 靜態存儲器jiǔ qì 酒器Jiù shí qì Shí dài 旧石器时代Jiù shí qì Shí dài 舊石器時代jù biàn wǔ qì 聚变武器jù biàn wǔ qì 聚變武器juǎn fà qì 卷发器juǎn fà qì 捲髮器juǎn xiàn qì 卷线器juǎn xiàn qì 捲線器kāi píng qì 开瓶器kāi píng qì 開瓶器kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì 可擦写可编程只读存储器kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì 可擦寫可編程祇讀存儲器kè hù fú wù qì jié gòu 客戶服務器結構kè hù fú wù qì jié gòu 客户服务器结构kè hù jī fú wù qì huán jìng 客戶機服務器環境kè hù jī fú wù qì huán jìng 客户机服务器环境kōng qì jìng huà qì 空气净化器kōng qì jìng huà qì 空氣淨化器kōng qì qǔ yàng qì 空气取样器kōng qì qǔ yàng qì 空氣取樣器kǒu qì 口器kuà jiē qì 跨接器kuò xiōng qì 扩胸器kuò xiōng qì 擴胸器kuò yīn qì 扩音器kuò yīn qì 擴音器lěi jiā qì 累加器lèi qì guān 类器官lèi qì guān 類器官lí hé qì 离合器lí hé qì 離合器lǐ qì 礼器lǐ qì 禮器lì qì 利器lì zǐ jiā sù qì 粒子加速器lián jiē qì 连接器lián jiē qì 連接器lián tōng qì 连通器lián tōng qì 連通器liáng jiǎo qì 量角器liáng qì 量器liào qì 料器liè biàn wǔ qì 裂变武器liè biàn wǔ qì 裂變武器liú dàn fā shè qì 榴弹发射器liú dàn fā shè qì 榴彈發射器liú lǎn qì 浏览器liú lǎn qì 瀏覽器liú yín qì 鎦銀器liú yín qì 镏银器lǜ bō qì 滤波器lǜ bō qì 濾波器lǜ chén qì 滤尘器lǜ chén qì 濾塵器lǜ qì 滤器lǜ qì 濾器lǜ qīng qì 滤清器lǜ qīng qì 濾清器lù yóu qì 路由器méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì 媒体接口连接器méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì 媒體接口連接器mì niào qì 泌尿器miè huǒ qì 滅火器miè huǒ qì 灭火器miè yīn qì 滅音器miè yīn qì 灭音器mó nǐ fàng dà qì 模拟放大器mó nǐ fàng dà qì 模擬放大器mó nǐ qì 模拟器mó nǐ qì 模擬器mó shù zhuǎn huàn qì 模数转换器mó shù zhuǎn huàn qì 模數轉換器mó zhì shí qì 磨制石器mó zhì shí qì 磨製石器mù guǎn yuè qì 木管乐器mù guǎn yuè qì 木管樂器mù qì 木器pèi diàn qì 配电器pèi diàn qì 配電器pēn huǒ qì 喷火器pēn huǒ qì 噴火器pēn sǎ qì 喷洒器pēn sǎ qì 噴灑器pēn wù qì 喷雾器pēn wù qì 噴霧器qī qì 漆器qǐ bó qì 起搏器qǐ dīng qì 起釘器qǐ dīng qì 起钉器qì cái 器材qì guān 器官qì guān juān xiàn zhě 器官捐献者qì guān juān xiàn zhě 器官捐獻者qì guān yí zhí 器官移殖qì huà qì 汽化器qì jiàn 器件qì jù 器具qì liàng 器量qì mǐn 器皿qì míng yuè qì 气鸣乐器qì míng yuè qì 氣鳴樂器qì wù 器物qì xiè 器械qì yǔ xuān áng 器宇軒昂qì yǔ xuān áng 器宇轩昂qì yuè 器乐qì yuè 器樂qì zhì xìng 器質性qì zhì xìng 器质性qì zhòng 器重qiān dūn jí hé wǔ qì 千吨级核武器qiān dūn jí hé wǔ qì 千噸級核武器qiǎng dá qì 抢答器qiǎng dá qì 搶答器qiáo jiē qì 桥接器qiáo jiē qì 橋接器qiáo shì zhěng liú qì 桥式整流器qiáo shì zhěng liú qì 橋式整流器qiè tīng qì 窃听器qiè tīng qì 竊聽器qīng jié qì 清洁器qīng jié qì 清潔器qīng tóng qì 青銅器qīng tóng qì 青铜器Qīng tóng qì Shí dài 青銅器時代Qīng tóng qì Shí dài 青铜器时代qīng wǔ qì 輕武器qīng wǔ qì 轻武器qū dòng qì 驅動器qū dòng qì 驱动器qǔ jǐng qì 取景器rè hé wǔ qì 热核武器rè hé wǔ qì 熱核武器rè shuǐ qì 热水器rè shuǐ qì 熱水器rén tǐ qì guān 人体器官rén tǐ qì guān 人體器官róng qì 容器sàn rè qì 散热器sàn rè qì 散熱器sàn rè qì hù shān 散热器护栅sàn rè qì hù shān 散熱器護柵sǎo miáo qì 扫描器sǎo miáo qì 掃描器shè pín tiáo xié qì 射頻調諧器shè pín tiáo xié qì 射频调谐器shēng huà wǔ qì 生化武器shēng wù chuán gǎn qì 生物传感器shēng wù chuán gǎn qì 生物傳感器shēng wù fǎn yìng qì 生物反应器shēng wù fǎn yìng qì 生物反應器shēng wù wǔ qì 生物武器shēng zhí qì 生殖器shēng zhí qì guān 生殖器官shí qì 什器shí qì 石器Shí qì Shí dài 石器时代Shí qì Shí dài 石器時代shí yīn qì 拾音器shǐ qián gǔ qì wù 史前古器物shì bō qì 示波器shì pèi qì 适配器shì pèi qì 適配器shǒu dòng biàn sù qì 手动变速器shǒu dòng biàn sù qì 手動變速器shǔ biāo qì 鼠标器shǔ biāo qì 鼠標器shù mó zhuǎn huàn qì 数模转换器shù mó zhuǎn huàn qì 數模轉換器sì fú qì 伺服器Sōng xià Diàn qì 松下电器Sōng xià Diàn qì 松下電器Sū níng diàn qì 苏宁电器Sū níng diàn qì 蘇寧電器suí jī cún qǔ cún chǔ qì 随机存取存储器suí jī cún qǔ cún chǔ qì 隨機存取存儲器suǒ cún qì 鎖存器suǒ cún qì 锁存器tán bō yuè qì 弹拨乐器tán bō yuè qì 彈撥樂器tàn cè qì 探测器tàn cè qì 探測器tàn shāng qì 探伤器tàn shāng qì 探傷器táo cí qì 陶瓷器táo qì 陶器táo qì 隯器tí cí qì 提詞器tí cí qì 提词器tí zì qì 提字器tǐ zhòng qì 体重器tǐ zhòng qì 體重器tiáo guāng qì 調光器tiáo guāng qì 调光器tiáo jié qì 調節器tiáo jié qì 调节器tiáo jiǔ qì 調酒器tiáo jiǔ qì 调酒器tiáo zhì jiě tiáo qì 調制解調器tiáo zhì jiě tiáo qì 调制解调器tiě qì 鐵器tiě qì 铁器tīng zhěn qì 听诊器tīng zhěn qì 聽診器tíng chē jì shí qì 停車計時器tíng chē jì shí qì 停车计时器Tōng yòng Diàn qì 通用电器Tōng yòng Diàn qì 通用電器tóng bù jiā sù qì 同步加速器tóng guǎn yuè qì 銅管樂器tóng guǎn yuè qì 铜管乐器tóng qì 銅器tóng qì 铜器tóu piào jī qì 投票机器tóu piào jī qì 投票機器tóu shǔ jì qì 投鼠忌器tuī jìn qì 推进器tuī jìn qì 推進器tuō tāi qī qì 脫胎漆器tuō tāi qī qì 脱胎漆器wǎ qì 瓦器wán qì 玩器wǎng luò liú lǎn qì 網絡瀏覽器wǎng luò liú lǎn qì 网络浏览器wēi chǔ lǐ qì 微处理器wēi chǔ lǐ qì 微處理器wěi qì 伟器wěi qì 偉器wén běn biān jí qì 文本編輯器wén běn biān jí qì 文本编辑器wén jiàn fú wù qì 文件服务器wén jiàn fú wù qì 文件服務器wú rén fēi xíng qì 无人飞行器wú rén fēi xíng qì 無人飛行器wú zhēn zhù shè qì 无针注射器wú zhēn zhù shè qì 無針注射器wǔ qì 武器wǔ qì jí 武器級wǔ qì jí 武器级wǔ qì jí bié cái liào 武器級別材料wǔ qì jí bié cái liào 武器级别材料wǔ qì jìn yùn 武器禁运wǔ qì jìn yùn 武器禁運wǔ qì kě yòng wù zhì 武器可用物質wǔ qì kě yòng wù zhì 武器可用物质wǔ qì xì tǒng 武器系統wǔ qì xì tǒng 武器系统wù huà qì 雾化器wù huà qì 霧化器xī chén qì 吸塵器xī chén qì 吸尘器xī qì qì 吸气器xī qì qì 吸氣器xī rù qì 吸入器xǐ dí qì 洗涤器xǐ dí qì 洗滌器xì bāo péi yǎng qì 細胞培養器xì bāo péi yǎng qì 细胞培养器xì bāo qì 細胞器xì bāo qì 细胞器xì bāo qì guān 細胞器官xì bāo qì guān 细胞器官xì jūn wǔ qì 細菌武器xì jūn wǔ qì 细菌武器xì liè fàng dà qì 系列放大器xiān jìn wǔ qì 先进武器xiān jìn wǔ qì 先進武器xián míng yuè qì 弦鳴樂器xián míng yuè qì 弦鸣乐器xián yuè qì 弦乐器xián yuè qì 弦樂器xiǎn shì qì 显示器xiǎn shì qì 顯示器xiǎng qì 响器xiǎng qì 響器xiāo fèi qì jiàn 消費器件xiāo fèi qì jiàn 消费器件xiāo shēng qì 消声器xiāo shēng qì 消聲器xiāo yīn qì 消音器xiǎo biàn qì 小便器xiǎo xíng hé wǔ qì 小型核武器Xīn shí qì 新石器Xīn shí qì Shí dài 新石器时代Xīn shí qì Shí dài 新石器時代xìng qì 性器xìng qì guān 性器官xìng qì qī 性器期xiōng qì 兇器xiōng qì 凶器xūn yóu bù tóng qì 薰莸不同器xūn yóu bù tóng qì 薰蕕不同器yā lì róng qì 压力容器yā lì róng qì 壓力容器yā suàn qì 压蒜器yā suàn qì 壓蒜器yā suō qì 压缩器yā suō qì 壓縮器yá chǐ jiǎo zhèng qì 牙齒矯正器yá chǐ jiǎo zhèng qì 牙齿矫正器yàn chāo qì 驗鈔器yàn chāo qì 验钞器yàn diàn qì 驗電器yàn diàn qì 验电器yáng shēng qì 扬声器yáng shēng qì 揚聲器yáo kòng qì 遙控器yáo kòng qì 遥控器yè jīng xiǎn shì qì 液晶显示器yè jīng xiǎn shì qì 液晶顯示器yī liáo qì xiè 医疗器械yī liáo qì xiè 醫療器械yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì 一致資源定址器yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì 一致资源定址器yí qì 仪器yí qì 儀器yí qì 彝器yí qì 彞器yí qì biǎo 仪器表yí qì biǎo 儀器表yí yè qì 移液器yì mǎ qì 譯碼器yì mǎ qì 译码器yín qì 銀器yín qì 银器yǐn shuǐ qì 飲水器yǐn shuǐ qì 饮水器yù fáng qì 預防器yù fáng qì 预防器yù míng fú wù qì 域名服务器yù míng fú wù qì 域名服務器yù qì 玉器yù shàn qí shì , bì xiān lì qí qì 欲善其事,必先利其器yuán qì guān 源器官yuán qì jiàn 元器件yuán zǐ wǔ qì 原子武器yuè dú qì 閱讀器yuè dú qì 阅读器yuè qì 乐器yuè qì 樂器zàng qì 脏器zàng qì 臟器zhàn cún chǔ qì 栈存储器zhàn cún chǔ qì 棧存儲器zhàn lüè hé wǔ qì 战略核武器zhàn lüè hé wǔ qì 戰略核武器zhàn shù hé wǔ qì 战术核武器zhàn shù hé wǔ qì 戰術核武器zhēn cè qì 侦测器zhēn cè qì 偵測器zhēn dú qì 侦毒器zhēn dú qì 偵毒器zhèn dàng qì 振荡器zhèn dàng qì 振蕩器zhèn liú qì 鎮流器zhèn liú qì 镇流器zhēng liú qì 蒸餾器zhēng liú qì 蒸馏器zhěng liú qì 整流器zhí fà qì 直发器zhí fà qì 直髮器zhí jiǎo qì 直角器zhí xiàn jiā sù qì 直線加速器zhí xiàn jiā sù qì 直线加速器zhí xiàn xìng jiā sù qì 直線性加速器zhí xiàn xìng jiā sù qì 直线性加速器zhí yì qì 直譯器zhí yì qì 直译器zhǐ shì qì 指示器zhì dòng qì 制动器zhì dòng qì 制動器zhōng jì qì 中繼器zhōng jì qì 中继器Zhōng shí qì Shí dài 中石器时代Zhōng shí qì Shí dài 中石器時代zhòng qì 重器zhòng wǔ qì 重武器zhú qì 竹器zhǔ dàn jì shí qì 煮蛋計時器zhǔ dàn jì shí qì 煮蛋计时器zhù chē zhì dòng qì 駐車制動器zhù chē zhì dòng qì 驻车制动器zhù cún qì 貯存器zhù cún qì 贮存器zhù shè qì 注射器zhù tīng qì 助听器zhù tīng qì 助聽器zhuǎn huàn qì 轉換器zhuǎn huàn qì 转换器zhuō bǔ qì 捉捕器zǐ gōng nèi bì yùn qì 子宫内避孕器zǐ gōng nèi bì yùn qì 子宮內避孕器zì pāi qì 自拍器zì pāi shén qì 自拍神器zǔ kàng biàn huàn qì 阻抗变换器zǔ kàng biàn huàn qì 阻抗變換器zuò biàn qì 坐便器