Có 1 kết quả:

qì yǔ xuān áng

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 氣宇軒昂|气宇轩昂[qi4 yu3 xuan1 ang2]