Có 1 kết quả:

qì cái

1/1

qì cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equipment
(2) material