Có 1 kết quả:

qì zhòng

1/1

qì zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to regard sth as valuable
(2) to think highly of (a younger person, a subordinate etc)

Một số bài thơ có sử dụng