Có 1 kết quả:

qì liàng

1/1

qì liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tolerance

Một số bài thơ có sử dụng