Có 1 kết quả:

è hào

1/1

è hào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) news of sb's death
(2) grievous news