Có 1 kết quả:

shì jūn tǐ

1/1

shì jūn tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bacteriophage
(2) phage
(3) virus that infects bacteria