Có 1 kết quả:

ài qì tūn suān

1/1

Từ điển Trung-Anh

belching and acid swallowing (medical term)