Có 1 kết quả:

Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jet Propulsion Laboratory, R&D center in Pasadena, California