Có 1 kết quả:

pēn wù

1/1

pēn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mist spray
(2) atomizing