Có 1 kết quả:

gá bēng

1/1

gá bēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) kaboom