Có 1 kết quả:

pī li pā lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) to crackle and rattle
(2) to pitter-patter