Có 1 kết quả:

xià huài

1/1

xià huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be really frightened