Có 1 kết quả:

xià pò dǎn

1/1

xià pò dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be scared out of one's wits
(2) to scare stiff