Có 1 kết quả:

niè hé

1/1

niè hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of opposing teeth, or gears) to mesh
(2) to engage