Có 1 kết quả:

niè chǐ mù

1/1

niè chǐ mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

order of rodents (rats, squirrels etc)