Có 1 kết quả:

niè chǐ mù ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

order of rodents (rats, squirrels etc)