Có 1 kết quả:

xiāo zhāng bá hù

1/1

Từ điển Trung-Anh

arrogant and despotic