Có 1 kết quả:

yàn xià kùn nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

dysphagia (medicine)