Có 1 kết quả:

yán yǐ zé jǐ kuān yǐ dài rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be severe with oneself and lenient with others (idiom)