Có 1 kết quả:

yán lì

1/1

yán lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

khắc khe, nghiêm khắc, chặt chẽ, nghiêm ngặt

Từ điển Trung-Anh

(1) severe
(2) strict