Có 1 kết quả:

yán lì dǎ jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to strike a severe blow
(2) to crack down
(3) to take strong measures