Có 1 kết quả:

yán yú lǜ jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be strict with oneself