Có 1 kết quả:

yán gé gé lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

rigorous isolation