Có 1 kết quả:

yán zhòng jí xìng hū xī xì tǒng zōng hé zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

severe acute respiratory syndrome (SARS)