Có 1 kết quả:

yán zhòng pò huài

1/1

Từ điển Trung-Anh

serious damage