Có 1 kết quả:

yán fáng

1/1

yán fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take strict precautions
(2) on your guard

Một số bài thơ có sử dụng