Có 1 kết quả:

jiáo shé gēn

1/1

jiáo shé gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gossip
(2) to argue unnecessarily