Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bốn, 4

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bốn. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật” 四時好景無多日 (Thu chí 秋至) Cảnh đẹp bốn mùa chẳng được bao ngày.
2. (Danh) Một kí hiệu nhạc thời cổ.
3. (Danh) Họ “Tứ”.
4. (Tính) Thứ tư. ◎Như: “tứ niên cấp” 四年級 bậc năm thứ tư, “tứ phẩm quan” 四品官 phẩm quan hạng tư.

Từ điển Thiều Chửu

① Bốn (tên số đếm).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bốn: 四個人 Bốn người;
② Thứ tư: 第四年 Năm thứ tư;
③ Một nốt nhạc thời cổ Trung Quốc;
④ [Si] (Họ) Tứ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bố. Số 4. Thành ngữ: » Tứ đốm tam khoanh «.

Từ điển Trung-Anh

(1) four
(2) 4

Từ ghép 335

bā sān lǎn sì 巴三覽四bā sān lǎn sì 巴三览四bǎn bǎn liù shí sì 板板六十四Běi Sòng sì dà bù shū 北宋四大部书Běi Sòng sì dà bù shū 北宋四大部書bēn sì 奔四bù guī zé sì biān xíng 不規則四邊形bù guī zé sì biān xíng 不规则四边形bù sān bù sì 不三不四chuán bō sì fāng 传播四方chuán bō sì fāng 傳播四方chuán sān guò sì 传三过四chuán sān guò sì 傳三過四dà sì 大四dī sān xià sì 低三下四dì sì jì 第四季dì sì jì 第四紀dì sì jì 第四纪dì sì jì dù 第四季度dì sì shēng 第四声dì sì shēng 第四聲dì sì tái 第四台dì sì tái 第四臺diān sān dǎo sì 顛三倒四diān sān dǎo sì 颠三倒四diū sān là sì 丟三落四diū sān là sì 丢三落四èr shí sì jié qi 二十四節氣èr shí sì jié qi 二十四节气Èr shí sì Shǐ 二十四史Èr shí sì Xiào 二十四孝fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn 放之四海而皆准fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn 放之四海而皆準fēi mò sì jiàn 飛沫四濺fēi mò sì jiàn 飞沫四溅fēng huǒ sì qǐ 烽火四起fēng sì 封四fēng yān sì qǐ 烽烟四起fēng yān sì qǐ 烽煙四起fēng yān sì qǐ , zhàn huǒ fēn fēi 烽烟四起,战火纷飞fēng yān sì qǐ , zhàn huǒ fēn fēi 烽煙四起,戰火紛飛gān biān sì jì dòu 乾煸四季豆gān biān sì jì dòu 干煸四季豆gōu sān dā sì 勾三搭四gǔ sì tóu jī 股四头肌gǔ sì tóu jī 股四頭肌Hàn sì jùn 汉四郡Hàn sì jùn 漢四郡Hé sì 核四hé sì jí gòng zhèn 核四級共振hé sì jí gòng zhèn 核四级共振hé sì yǐ chǐ gōng 合四乙尺工héng sān shù sì 横三竖四héng sān shù sì 橫三豎四huó lì sì shè 活力四射jiā tú sì bì 家徒四壁Jiāng nán sì dà cái zǐ 江南四大才子jiē fang sì lín 街坊四邻jiē fang sì lín 街坊四鄰jù sì fú yǐ xī 聚四氟乙烯kuáng sān zhà sì 狂三詐四kuáng sān zhà sì 狂三诈四láng yān sì qǐ 狼烟四起láng yān sì qǐ 狼煙四起Lǐ bài sì 礼拜四Lǐ bài sì 禮拜四lián sān bìng sì 连三并四lián sān bìng sì 連三併四liù shí sì guà 六十四卦liù shí sì wèi yuán 六十四位元mèi lì sì shè 魅力四射míng yáng sì hǎi 名扬四海míng yáng sì hǎi 名揚四海mù kōng sì hǎi 目空四海niàn sì shǐ 廿四史Pī tóu sì Yuè tuán 披头四乐团Pī tóu sì Yuè tuán 披頭四樂團píng xíng sì biān xíng 平行四边形píng xíng sì biān xíng 平行四邊形pò sì jiù 破四旧pò sì jiù 破四舊qī zhèng sì yú 七政四余qī zhèng sì yú 七政四餘sān cóng sì dé 三从四德sān cóng sì dé 三從四德sān cuī sì qǐng 三催四請sān cuī sì qǐng 三催四请sān péng sì yǒu 三朋四友shí sì 十四shí sì háng shī 十四行詩shí sì háng shī 十四行诗shuō sān dào sì 說三道四shuō sān dào sì 说三道四sì bì xiāo rán 四壁萧然sì bì xiāo rán 四壁蕭然sì biān 四边sì biān 四邊sì biān xíng 四边形sì biān xíng 四邊形sì bù qǔ 四部曲sì chóng zòu 四重奏sì chù 四处sì chù 四處sì chuān 四川sì cì 四次sì dà 四大sì dà fā míng 四大发明sì dà fā míng 四大發明sì dà jiē kōng 四大皆空sì dà měi nǚ 四大美女sì dà míng zhù 四大名著sì dà pén dì 四大盆地sì dà shí kū 四大石窟sì dà tiān wáng 四大天王sì dà xū shēng 四大须生sì dà xū shēng 四大鬚生sì dé 四德sì dì 四諦sì dì 四谛sì fāng 四方sì fāng bù 四方步sì fāng liǎn 四方脸sì fāng liǎn 四方臉sì fāng mào 四方帽sì fēn wèi 四分卫sì fēn wèi 四分衛sì fēn wǔ liè 四分五裂sì fēn yīn fú 四分音符sì fēn zhī yī 四分之一sì fú huà guī 四氟化硅sì fú huà yóu 四氟化鈾sì fú huà yóu 四氟化铀sì ge xiàn dài huà 四个现代化sì ge xiàn dài huà 四個現代化sì gēng 四更sì gù 四顧sì gù 四顾sì gù wú qīn 四顧無親sì gù wú qīn 四顾无亲sì guó quǎn 四国犬sì guó quǎn 四國犬sì hǎi jiē zhǔn 四海皆准sì hǎi piāo líng 四海飄零sì hǎi piāo líng 四海飘零sì hǎi shēng píng 四海升平sì hǎi wéi jiā 四海为家sì hǎi wéi jiā 四海為家sì hǎi zhī nèi jiē xiōng dì 四海之內皆兄弟sì hǎi zhī nèi jiē xiōng dì 四海之内皆兄弟sì hài 四害sì hào diàn chí 四号电池sì hào diàn chí 四號電池sì hé yuàn 四合院sì hú 四胡sì huà 四化sì huán sù 四环素sì huán sù 四環素sì jí 四級sì jí 四级sì jí shì guān 四級士官sì jí shì guān 四级士官sì jì 四季sì jì dòu 四季豆sì jì dòu fu 四季豆腐sì jì rú chūn 四季如春sì jiàn 四溅sì jiàn 四濺sì jiāo 四郊sì jiǎo 四角sì jiǎo cháo tiān 四脚朝天sì jiǎo cháo tiān 四腳朝天sì jiǎo hào mǎ 四角号码sì jiǎo hào mǎ 四角號碼sì jiǎo kù 四角裤sì jiǎo kù 四角褲sì jiǎo shé 四脚蛇sì jiǎo shé 四腳蛇sì jiǎo xíng 四角形sì jiǎo zhù tǐ 四角柱体sì jiǎo zhù tǐ 四角柱體sì jìn 四近sì jìng 四境sì jiù 四旧sì jiù 四舊sì kù 四库sì kù 四庫sì lín 四邻sì lín 四鄰sì lín bā shè 四邻八舍sì lín bā shè 四鄰八捨sì líng 四灵sì líng 四靈sì lǜ huà tàn 四氯化碳sì lǜ yǐ xī 四氯乙烯sì lún dìng wèi 四輪定位sì lún dìng wèi 四轮定位sì lún mǎ chē 四輪馬車sì lún mǎ chē 四轮马车sì lún qū dòng 四輪驅動sì lún qū dòng 四轮驱动sì mén jiào chē 四門轎車sì mén jiào chē 四门轿车sì miàn 四面sì miàn bā fāng 四面八方sì miàn Chǔ gē 四面楚歌sì miàn tǐ 四面体sì miàn tǐ 四面體sì mín 四民sì páng 四旁sì píng bā wěn 四平八稳sì píng bā wěn 四平八穩sì qǐ 四起sì qiáng 四強sì qiáng 四强sì qīng dà má fēn 四氢大麻酚sì qīng dà má fēn 四氫大麻酚sì qū chē 四驅車sì qū chē 四驱车sì rén bāng 四人帮sì rén bāng 四人幫sì sàn 四散sì sàn bēn táo 四散奔逃sì shě wǔ rù 四捨五入sì shě wǔ rù 四舍五入sì shè 四射sì shēng 四声sì shēng 四聲sì shēng dù juān 四声杜鹃sì shēng dù juān 四聲杜鵑sì shèng dì 四圣谛sì shèng dì 四聖諦sì shí 四十sì shí 四时sì shí 四時sì shí èr zhāng jīng 四十二章經sì shí èr zhāng jīng 四十二章经sì shì tóng táng 四世同堂sì tàn táng 四碳糖sì tǐ 四体sì tǐ 四體sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn 四体不勤,五谷不分sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn 四體不勤,五穀不分sì tiáo 四条sì tiáo 四條sì tōng bā dá 四通八达sì tōng bā dá 四通八達sì tóu jī 四头肌sì tóu jī 四頭肌sì wéi 四围sì wéi 四圍sì wéi 四維sì wéi 四维sì wéi kōng jiān 四維空間sì wéi kōng jiān 四维空间sì wù tāng 四物汤sì wù tāng 四物湯sì xià 四下sì xià li 四下裡sì xià li 四下里sì xiàng 四象sì xún jié 四旬節sì xún jié 四旬节sì xún zhāi 四旬斋sì xún zhāi 四旬齋sì yǎn tián jī 四眼田雞sì yǎn tián jī 四眼田鸡sì yǎng bā chā 四仰八叉sì yè cǎo 四叶草sì yè cǎo 四葉草sì yī èr 四一二sì yī èr cǎn àn 四一二惨案sì yī èr cǎn àn 四一二慘案sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn 四一二反革命政变sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn 四一二反革命政變sì yī èr shì biàn 四一二事变sì yī èr shì biàn 四一二事變sì yǐ jī qiān zhōng dú 四乙基鉛中毒sì yǐ jī qiān zhōng dú 四乙基铅中毒sì yì 四溢sì yuán shù 四元数sì yuán shù 四元數sì yuè 四月sì yuè fèn 四月份sì zhěn 四診sì zhěn 四诊sì zhī 四肢sì zhōu 四周Sòng sì dà shū 宋四大书Sòng sì dà shū 宋四大書Sòng sì jiā 宋四家tiāo sān jiǎn sì 挑三拣四tiāo sān jiǎn sì 挑三揀四tiáo sān wō sì 調三窩四tiáo sān wō sì 调三窝四tiǎo sān wō sì 挑三窝四tiǎo sān wō sì 挑三窩四tóu nǎo jiǎn dān sì zhī fā dá 头脑简单四肢发达tóu nǎo jiǎn dān sì zhī fā dá 頭腦簡單四肢發達tuī sān zǔ sì 推三阻四wēi jī sì fú 危机四伏wēi jī sì fú 危機四伏wén fáng sì bǎo 文房四宝wén fáng sì bǎo 文房四寶wǔ hú sì hǎi 五湖四海wǔ jiǎng sì měi sān rè ài 五講四美三熱愛wǔ jiǎng sì měi sān rè ài 五讲四美三热爱wǔ sì 五四wǔ sì ài guó yùn dòng 五四愛國運動wǔ sì ài guó yùn dòng 五四爱国运动Wǔ sì Yùn dòng 五四运动Wǔ sì Yùn dòng 五四運動Xīn sì jūn 新四军Xīn sì jūn 新四軍Xīng qī sì 星期四Xuān yuán shí sì 軒轅十四Xuān yuán shí sì 轩辕十四yǎn guān sì chù , ěr tīng bā fāng 眼觀四處,耳聽八方yǎn guān sì chù , ěr tīng bā fāng 眼观四处,耳听八方yǎn guān sì miàn , ěr tīng bā fāng 眼觀四面,耳聽八方yǎn guān sì miàn , ěr tīng bā fāng 眼观四面,耳听八方yáng míng sì hǎi 扬名四海yáng míng sì hǎi 揚名四海yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知从何说起yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知從何說起yī nián sì jì 一年四季zài sān zài sì 再三再四zài sì 再四Zhāng sān , Lǐ sì , Wáng wǔ , Zhào liù 张三,李四,王五,赵六Zhāng sān , Lǐ sì , Wáng wǔ , Zhào liù 張三,李四,王五,趙六Zhāng sān Lǐ sì 张三李四Zhāng sān Lǐ sì 張三李四zhāo sān mù sì 朝三暮四zhì zài sì fāng 志在四方Zhōu sì 周四Zhōu sì 週四