Có 1 kết quả:

sì hé yuàn

1/1

sì hé yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

courtyard house with a fully enclosed courtyard (type of Chinese residence)