Có 1 kết quả:

Sì dà Fó jiào Míng shān ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Four Sacred Mountains of Buddhism, namely: Mt Wutai 五臺山|五台山 in Shanxi, Mt Emei 峨眉山 in Sichuan, Mt Jiuhua 九華山|九华山 in Anhui, Mt Potala 普陀山 in Zhejiang