Có 1 kết quả:

sì jì dòu

1/1

sì jì dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) green bean
(2) French bean
(3) runner bean