Có 1 kết quả:

sì sàn

1/1

sì sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disperse
(2) to scatter in all directions

Một số bài thơ có sử dụng