Có 1 kết quả:

sì sàn bēn táo

1/1

sì sàn bēn táo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to scatter in all directions