Có 1 kết quả:

sì jiù

1/1

sì jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Four Olds (target of the Cultural Revolution)