Có 1 kết quả:

sì xún zhāi

1/1

sì xún zhāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lent (Christian period of forty days before Easter)