Có 1 kết quả:

sì hǎi jiē zhǔn

1/1

sì hǎi jiē zhǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appropriate to any place and any time (idiom); universally applicable
(2) a panacea