Có 1 kết quả:

sì huán sù ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tetracycline