Có 1 kết quả:

sì chù

1/1

sì chù

phồn thể

Từ điển phổ thông

mọi nơi, khắp nơi

Từ điển Trung-Anh

(1) all over the place
(2) everywhere and all directions

Một số bài thơ có sử dụng