Có 1 kết quả:

sì hào diàn chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) AAA battery (Tw)
(2) PRC equivalent: 七號電池|七号电池[qi1 hao4 dian4 chi2]