Có 1 kết quả:

sì xiàng

1/1

sì xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

four divisions (of the twenty-eight constellations 二十八宿[er4 shi2 ba1 xiu4] of the sky into groups of seven mansions), namely: Azure Dragon 青龍|青龙[Qing1 long2], White Tiger 白虎[Bai2 hu3], Vermilion Bird 朱雀[Zhu1 que4], Black Tortoise 玄武[Xuan2 wu3]