Có 1 kết quả:

sì lín bā shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

the whole neighborhood