Có 1 kết quả:

sì miàn bā fāng ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄚ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in all directions
(2) all around
(3) far and near