Có 1 kết quả:

sì miàn bā fāng

1/1

sì miàn bā fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in all directions
(2) all around
(3) far and near