Có 1 kết quả:

sì miàn Chǔ gē

1/1

sì miàn Chǔ gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. on all sides, the songs of Chu (idiom)
(2) fig. surrounded by enemies, isolated and without help

Một số bài thơ có sử dụng