Có 1 kết quả:

sì gù wú qīn ㄙˋ ㄍㄨˋ ㄨˊ ㄑㄧㄣ

1/1

Từ điển phổ thông

người đơn độc, không có ai thân thích