Có 1 kết quả:

sì qū chē

1/1

sì qū chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) four-by-four (vehicle)
(2) 4x4