Có 1 kết quả:

huí guāng fǎn zhào

1/1

huí guāng fǎn zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) final radiance of setting sun
(2) fig. dying flash (of lucidity or activity, prior to demise)