Có 1 kết quả:

huí guāng jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

concave reflector (e.g. in spotlight)