Có 1 kết quả:

huí shēng

1/1

huí shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise again after a fall
(2) to pick up
(3) rally (stock market etc)