Có 1 kết quả:

huí wèi wú qióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) leaving a rich aftertaste
(2) (fig.) memorable
(3) lingering in memory