Có 1 kết quả:

huí huí qīng

1/1

huí huí qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cobalt blue
(2) Mohammedan blue